Surat Al-Baqoroh Ayat 1-7

0
Surat Al-Baqoroh Ayat 1-7

BismillaaHir rohmaanir rohiim

1. Alif laaaaaammmiiiiiim
2. Dzaalikal kitaabu laa roiba fiiHi Hudal lilmuttaqiin.
3. Alladziina yu;minuuna bilghoibi wa yuqiimuunash sholaata wa mimmaa rozaqnaaHum yunfiquuuuuun.
4. Wal ladziina yu;minuuna bimaaaaaa unzila ilaika wa maaaaaa unzila min qoblik, wa bil aakhiroti Hum yuuqinuuuuuun.
5. Ulaaaaaika 'alaa Hudam mir robbiHim wa ulaaaaaika Humul muflihuuuuuun.
6. Innaladziina kafaruu sawaaaaaun 'alaiHim a-andzartaHum am lam tundzirHum laa yu;minuuuuun.
7. Khotama-lloohu 'alaa quluubiHim wa 'alaa sam'iHim, wa 'alaa abshooriHim ghisyaawatuw walaHum 'adzaabun 'adhiiiiiim.

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)